DŠD KOPER

Obstoječi objekt sodi v območje razglašenega kulturnega spomenika lokalnega pomena – historično mestno jedro Koper. Konstrukcijsko je bil objekt v slabem stanju tako, da smo se odločili celotno notranjo nosilno konstrukcijo zamenjati z novo armiranobetonsko pri tem pa smo ohranili zunanji obod in s tem zunanje arhitekturne značilnosti obstoječega objekta. V podjetju smo izvedli statične analize za različne faze gradnje in izdelali načrt gradbenih konstrukcij (armaturni in opažni načrti).

Leto gradnje: 2016, 2017.